Vedtægter

Vedtægter for Foreningen for Frit Fjerkræ i Danmark

 

 • 1. Navn

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for Frit Fjerkræ i Danmark, forkortet Frit Fjerkræ.

 

 • 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er forbedre vilkårene for at holde fjerkræ på en naturlig måde i Danmark.

Dette sker ved at samle alle der holder fritgående fjerkræ, herunder høns i haven, hobbyfjerkræ til eget forbrug, stalddørssælgere med fritgående fjerkræ til lokalt salg, samt personer der støtter naturligt, fritgående fjerkræ i Danmark.

 

 • 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Medlemmer registreret hos Fødevarestyrelsen som producent indenfor stalddørspakken kan annoncere på foreningens hjemmeside med navn, adresse og produkter relateret til lokalt salg af fjerkræ og æg.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved indmeldelse på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens formand/kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves for hvert regnskabsår. Gebyr for annoncering på hjemmesiden opkræves separat og fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmer der melder sig ind fra og med 1. november og året ud, får dækket deres medlemskab for hele følgende kalenderår.

Stk. 5. Medlemmer kan eventuelt udelukkes af foreningen ved enstemmig bestyrelsesbeslutning. En sådan beslutning kan dog indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse i sagen er endelig.

Udelukkelse/eksklusion af et medlem kan finde sted, hvis vedkommende i sit forhold til foreningen udviser uværdig opførsel, generende opførsel, grov usømmelighed, eller såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter.

 

 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved elektronisk post til medlemmerne og ved annoncering på hjemmesiden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
  1. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Beretningen indeholder oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formål, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af arbejdslisten.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
 4. Arbejdslisten for foreningen gennemgås og revideres eventuelt.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og annonceringsgebyr.
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 april.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

Stk. 8. Referat offentliggøres på hjemmesiden og sendes til medlemmer senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

 • 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver og udpege medlemmer af foreningen til dette.

Stk. 4. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker ved elektronisk post med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Bestyrelsesmøder afholdes primært som videomøder. Der tages beslutningsreferat til bestyrelsesmøder.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager.

 

 • 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

 • 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 • 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver foreningen “Dyrenes Beskyttelse” efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

 • 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21/5 2017. Revideret på generalforsamling 19/5 2018