Aktindsigt vedr. sager om fugle og fjerkræ i Haderslev Kommune 2015-2017

Vi har i Foreningen Frit Fjerkræ fået aktindsigt i de henvendelser som Haderslev kommunes tekniske forvaltning har fået omkring fugle- og fjerkræhold i de seneste tre år. Helt som forventet, og som vores erfaring er fra andre kommuner, er der meget få sager: Fire i 2015, to i 2016 og tre i 2017. Forvaltningen skriver selv at de har 10-20 sager om året, men det rigtige tal er to til fire, hvilket er en markant overdrivelse fra forvaltningens side, og viser at forvaltningen blæser tingene op til mere end de er. Her er grund til at udvalget skal være langt mere kritisk overfor de oplysninger de får fra forvaltningen.

Langt de fleste sager er meget små sager der er løst med en telefonopringning og/eller en mail. Et eksempel på en af sagerne, er en klage over en hane der galer i landzone, hvor klager er nærmeste nabo til ejeren af hanen, men hele 200 meter væk. Efter telefonisk henvendelse fra forvaltningen, vælger ejeren at aflive sin hane. Forvaltningen synes dermed, at det er nødvendigt at ringe til en haneejer på baggrund af en klage fra en nabo der bor 200 m væk i landzone! Kan det virkelig være rigtigt, at selv i landzone hvor dyrehold er naturligt forekommende, kan man ikke have en hane der galer, hvis man er bosiddende i Haderslev kommune?

Der er tre sager ud af de ni, som har krævet en lidt større indsats fra forvaltningens side. En af sagerne drejer sig om en fasankok der larmer. Klager påstår at fasankokken er indfanget og sat i bur, men forvaltningen forholder sig ikke til, at det er ulovligt at indfange vilde fasaner og holde dem i bur, men forholder sig udelukkende til klagen over støjen. Sagen afgøres ved, at fasankokken skal være i bur indtil kl. 16.00.

En anden sag drejer sig om et hønse- og andehold i byzone, hvor ejer egentlig godt var klar over at de havde for mange dyr gående. Der var 31 voksne fugle og det blev skåret ned til 16.

Den tredje af de ni sager, omhandler en sag i landzone med mange mails frem og tilbage, og også tilsyn på ejendommen. Naboen klager over larm og rotter, men det er tydeligt fra sagsfremstillingen at fjerkræholdet kun er en del af problemet. Der er også nabostridigheder omkring skel, affald, jord der er “forsvundet” osv., men når der fjerkræ indblandet, er det jo gratis at klage til kommunen og få forvaltningen til at kigge på sagerne. Ejeren har mange høns og kalkuner, en del mere end 30 stk. Da ejer bor i landzone, overvejer han at registrere det som erhvervsmæssigt dyrehold, men gør det alligevel ikke. Efter en del debat skæres fjerkræholdet ned til 30 stk., men naboen klager fortsat. Der er i denne sag en debat om dels hvornår ungdyr er voksne, og dels hvordan andre fjerkræ, som fx kalkuner, skal tælles med i forhold til erhvervsmæssigt dyrehold.

Haderslev Kommune vil indføre nyt regulativ for fjerkræ og fugle: Forvaltningens begrundelse for at indføre et nyt regulativ med komplicerede regler og forskrifter er, at det nuværende regulativ “Ofte kan give besværligheder, når Teknik og Miljø skal vurdere på forholdene vedrørende fjerkræ- og fuglehold”. Dette er faktuelt forkert når der kigges på de sager forvaltningen har haft de seneste tre år, specielt set i lyset af, at den eneste sag hvor der har været debat omkring antallet af andre fjerkræarter end høns i forhold til erhvervsmæssigt dyrehold, har været i landzone; her kan et regulativ IKKE gælde, da husdyrhold er naturligt forekommende og tilladt i landzone.

Forvaltningen har allerede i dag myndighed til at træffe afgørelse om hvornår et dyrehold er erhvervsmæssigt og/eller for stort, og det har de jo også gjort ud fra de eksisterende bekendtgørelser. Gennemgangen af de få sager der har været i de seneste tre år viser at et nyt regulativ ikke ville ændre på noget som helst.

 

De meget få henvendelser som forvaltningen har fået viser, at der absolut ikke er nogen grund til at lave et bureaukratisk og uigennemskueligt regulativ som vil genere en masse fugle- og fjerkræholdere, som der ikke er nogen problemer med, og som ikke ville ændre noget for forvaltningens arbejde.

Sager:

15/12069

10-04-2015

Byzone.

Klage over støjgene fra indfanget fasankok.

Klage afgjort ved at fasankok skal holdes inde til 16. En del sagsbehandling.

(Men hvorfor siger kommunen ikke at det er ulovligt at fange en vild fasan og spærre den inde?!)

 

15/13600

24-04-2015

Byzone.

Støj fra fjerkræ.

Klage afgjort ved at naboer snakker sammen. 1 mail og 1 telefonsamtale.

 

15/17582

04-05-2015

Landzone.

Telefonisk henvendelse om placering af hønsehus. Løses ved at naboer taler sammen. 1 telefonsamtale.

 

15/19171

20-05-2015

Byzone.

Hønse- og andehold.

For mange dyr, 26 høns og 5 ænder (31) + 7 ungdyr. Betragtes som erhvervsmæssigt (selv om det er i byzone? Mærkelig afgørelse).

Ejer skærer antallet af dyr ned, var egentlig godt klar over at det var for mange. 14 høns og 2 ænder. Mail + tilsyn.

Også klager over hundeafføring på naboens grund. Kan kommunen ikke tage sig af.

 

16/8973

04-04-2016

Byzone.

Spørgsmål om eget hønsehold. Regulativ tilsendt.

 

16/24184

15-09-2016

Landzone.

Klage over to papegøjer i bur i skel, larm fra fugle og tiltrækning af rotter.

Bur bygget OK. Kommune vil lave tilsyn. Fuglene blev flyttet inden tilsyn.

 

17/7899

15-03-2017

Byzone.

Klage over støj fra hanegal.

Regel om ikke at lukke hanen ud før 7 indskærpes. Ejer laver ændringer og tætner hus så gene mindskes. Er det ikke nok, må hanen væk siger ejer selv. Ejer+nabo vil snakke sammen. Tilsyn + mail.

 

17/16059

20-06-2017

Landzone

Stor sag med mange mails frem og tilbage. Nabo klager over larm og rotter. Nogle tilsyn på ejendommen. Ejer har mange høns og kalkuner, en del mere end 30 stk. Overvejer at lave det som erhvervsmæssigt dyrehold, men gør det ikke alligevel. Der er affald rundt omkring på ejendommen, men ikke noget miljøfarligt, så kommunen vil ikke gøre noget ved det. Tydelig nabostridighed, også andre problemer. Meget ophidset sprogbrug i mails. Diskussion med forvaltning om kalkuner, gæs og ænder tæller med i erhvervsmæssigt dyrehold. Ejer har skåret ned til 30 høns, men nabo klager stadig. Tydeligt ondt blod imellem dem.

 

17/23484

18-09-2017

Landzone

Klage over hanegal 200 m fra hønsehold. Hane er normalt lukket inde fra 21-07. Efter telefonisk kontakt med kommune aflives hane.

Klage over en hane 200 m væk i landzone?!

 

18/6291

26-02-2018

Borger henvendt sig om antal sager vedrørende fugle og fjerkræ, som forvaltning modtager. De oplyser 10-20 om året. Det er forkert. Det rigtige antal er fire i 2015, to i 2016 og tre i 2017. Det rigtige svar ville derfor have været to til fire sager om året!

 

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,